Verlanglijstje Verlanglijstje
Menu Menu

Privacybeleid Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV

Over ons privacybeleid

Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Magento

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Magento heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Magento is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Magento behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Magento houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Magento

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Klarna

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Payone

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna en PAYONE. Klarna en PAYONE verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna en PAYONE hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna en PAYONE behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna en PAYONE delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna's en PAYONE's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna en PAYONE bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Trustpilot

Wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als u een review achterlaat via Trustpilot dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Trustpilot deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Trustpilot contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Trustpilot. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Trustpilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trustpilot derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

GLS

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Athenos

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Athenos. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Athenos. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Athenos is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Athenos gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

We gebruiken Bing Ads. Wat betekent dat voor u?

Deze website maakt gebruik van de remarketingtechnologie "Bing Ads" van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ("Microsoft"). Microsoft slaat een cookie op uw computer op ("conversiecookie") als u onze website hebt bereikt via een Microsoft Bing-advertentie. Klanten van Microsoft en Bing Ads kunnen herkennen dat op de advertentie is geklikt en doorgestuurd naar onze site. Op deze manier kunt u opnieuw worden geadresseerd via gerichte productaanbevelingen en op interesse gebaseerde advertenties op de Microsoft en andere "Bing Ads" -pagina's.

De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookies, wordt ook gebruikt om conversiestatistieken te genereren. We komen het totale aantal gebruikers te weten dat op een Microsoft Bing-advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar onze site. Daarnaast worden verdere anonieme gegevens verzameld (bijvoorbeeld het aantal paginaweergaven en de tijd die op de websites is doorgebracht). We ontvangen geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

Herroepingsrecht

U kunt weigeren om op interesses gebaseerde advertenties van Microsoft te ontvangen door naar de juiste opt-outpagina van Mircosoft te gaan: http://choice.microsoft.com/en-US/optout.

U kunt ook voorkomen dat Bing Ads gegevens verzamelt door de verzending van cookies in de instellingen van uw internetbrowser te deactiveren of te beperken.

Raadpleeg het privacybeleid van Microsoft voor meer informatie over de privacy en de cookies van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Adverteren via e-mail (bijv. e-mail nieuwsbrief)

Voor het versturen van e-mailberichten aan onze klanten, gebruiken we de nieuwsbrief dienst Newsletter2Go van de provider Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn, Duitsland (hierna te noemen Newsletter2Go). De onderstaande gegevens worden in onze naam door Newsletter2Go verwerkt en voor dit doel opgeslagen op de servers van Newsletter2Go in Duitsland. Newsletter2Go gebruikt uw gegevens uitsluitend voor verzending en ter evaluatie van de nieuwsbrief. Het privacybeleid van de serviceprovider is beschikbaar op https://www.newsletter2go.nl/gegevensbescherming/. Meer informatie voor ontvangers van de nieuwsbrieven van Newsletter2Go vindt u hier. Hierbij worden bij de inschrijving voor de nieuwsbrief de gegevens vanuit het invoermasker gebruikt:

- Naam
- E-mailadres

Voor de verwerking van de gegevens wordt als onderdeel van het registratieproces op onze website, verwezen naar het gebruik van uw gegevens voor verwerking door Newsletter2Go verwezen, zowel naar deze gegevensbeschermingsverklaring verwezen. Zodra u goederen of diensten via onze webshop koopt en daarbij uw e-mailadres achterlaat, mogen deze gegevens vervolgens door ons worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief. In een dergelijk geval wordt via de nieuwsbrief uitsluitend directmail verstuurd over gelijksoortige goederen of diensten. De wettelijke basis voor het versturen van de nieuwsbrief door de verkoop van goederen of diensten is artikel 6 alinea f EU-GDPR. De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel van het verzamelen. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

Afmelden nieuwsbrief

Het abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betreffende gebruiker worden beëindigd. Hiervoor vindt u in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link waarmee de inschrijving kan worden geannuleerd. Als alternatief kan de nieuwsbrief ook per e-mail worden geannuleerd via feedback@tectake.de.

Newsletter-Tracking

De nieuwsbrieven die door Newsletter2Go namens ons worden verstuurd, bevatten een trackingpixel, die informatie naar Newsletter2Go verzendt zodra de nieuwsbrief door u wordt geopend. Deze informatie zal dan worden opgehaald van de servers van Newsletter2Go om statistische evaluaties te genereren en het succes van onze nieuwsbriefcampagnes te meten. Het gaat om de volgende verzamelde informatie:

- Uw IP-adres
- Informatie over de gebruikte browser
- Informatie over het gebruikte systeem
- Tijd van ophalen

Op basis van deze informatie kunnen we bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links in de nieuwsbrief wordt geklikt. Technisch gezien is een toewijzing aan de individuele ontvangers van een nieuwsbrief hier mogelijk, maar noch wij, noch Newsletter2Go dienen als een serviceprovider om de individuele gebruiker afzonderlijk te volgen of te observeren. De evaluaties worden alleen gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief af te stemmen op de wensen en interesses van onze abonnees op basis van hun leesgewoonten en om ze binnen de wettelijke limieten te personaliseren. De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens door de dienstverlener Newsletter2Go voor analysedoeleinden is artikel 6 alinea 1 lit. f EU-GDPR i.v.m. artikel 28 EU-GDPR. Het gebruik van tracking-software om de intensiteit van het gebruik van de nieuwsbrief te meten, naast de reeds genoemde doeleinden, dient ook om de kwaliteit van ons nieuwsbrief-systeem en de inhoud ervan te verbeteren, en via de tracking-software leren we, hoe de nieuwsbrieven worden gebruikt en zo kunnen we voortdurend ons aanbod optimaliseren. Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 alinea. 1 lit. f EU-GDPR.

Push-meldingen

Met uw voorafgaande toestemming sturen wij u pushmeldingen of kennisgevingen via uw browser, zelfs als u niet bent ingelogd op onze websites. We gebruiken pushmeldingen om u te informeren over ons aanbod en over interessante producten. Wanneer u onze websites voor de eerste keer bezoekt, kunt u ermee instemmen pushmeldingen te ontvangen. U kunt het weergeven van pushmeldingen op elk gewenst moment uitzetten via de juiste instellingen van de door u gebruikte browser.

De wettelijke regels voor het verzenden van pushmeldingen zijn vastgelegd in artikel 6 par. 1 lit. a EU-GDPR.

Recht van bezwaar

Door gebruik te maken van uw recht van bezwaar tegen de ontvangst van de nieuwsbrief (via link, zie hierboven), kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor trackingdoeleinden.

Contactgegevens

Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV
Industrieweg 12-E
1422 AJ Uithoorn
Nederland
T: (035) 760-2376
E: mail@tectake.nl

Contactpersoon voor privacyzaken
Robin de Jeu

© TecTake   |   Alle prijzen zijn incl. BTW, gratis verzending.

Wat is de levertijd van mijn bestelling?

- Na ontvangst van uw betaling zal de levering van uw bestelling 2 tot 4 werkdagen in beslag nemen.
- Zodra uw bestelling verstuurd is, ontvangt u een verzendbevestiging per mail met track en trace informatie.
- Voor leveringen binnen Nederland en België wordt gebruik gemaakt van een koeriersdienst die zelf de bezorgroute indeeld.
- Wij hebben hierdoor geen invloed op het exacte tijdstip waarop uw bestelling op het afleveradres bezorgd zal worden.
- Bestellingen worden geleverd op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 08:30uur en 18:00uur.

Een bestelling wordt nog op dezelfde dag verzonden :

- Bij de ontvangst van de betaling vóór 12:00uur (maandag – vrijdag , m.u.v. feestdagen),
- Als u heeft gekozen voor een directe betaalmethode (PayPal, Credit Card, iDeal) en
- Als de artikelen op voorraad zijn (uitgesloten zijn artikelen die niet op voorraad zijn, artikelen met een afwijkende levertermijn en artikelen in de voorverkoop).