Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor verkoop op afstand door Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website of via de telefoon geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

§ 1 Identificatie van de verkoper

Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV
T.J. Twijnstralaan 16, 1422 ZC Uithoorn

Telefoonnummer: +31 35 2400 115 (Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur)
E-Mail: mail@tectake.nl

BTW: NL 853452167B01

§ 2 Algemeenheden en definities

2.1 Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via internet of via telefoon) door Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van Nederland. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Samen met de bevestiging van de bestelling ontvangt de klant de algemene voorwaarden in een formaat dat hij kan opslaan of afdrukken.

2.2Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV is uitsluitend actief in Nederland. Wij kunnen je bestelling enkel aanvaarden als het leveringsadres in Nederland gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naargelang de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

2.3 Waar vermeld zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een ‘consument’. Dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

§ 3 Totstandkoming verkoop op afstand

3.1 Om een product online te te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelkarretje. Vervolgens kiest hij de leveringswijze (zie artikel 7), vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze (zie artikel 6). Om de bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte de knop met als bijschrift ‘Betalen’ in te drukken en de betaling uit te voeren.

3.2 De  producten en hun omschrijving die op tectake.be terug te vinden zijn, vormen op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelling te plaatsen op onze website of via de telefoon om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Klanten die geen mailadres hebben, kunnen hun telefonische bestelling per sms laten bevestigen.

3.3Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV weigeren uit te voeren. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.

3.4 In geval van overmacht kan Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

§ 4 Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

§ 5 Prijzen

5.1 Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn de prijzen B.T.W.-, Recupel- en andere taksen inbegrepen.

5.2 Alle prijzen zijn in Euro/€.

5.3 Artikelen aangekocht op de webshop van Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV worden door de klant vóór de levering betaald. Er zal geen levering of bestelling gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald. De prijs, inclusief eventuele leveringskosten, moet dus integraal betaald zijn vóór de levering. Een overeenkomst “verkoop op afstand” komt pas tot stand op het moment dat een order aan de consument is overhandigd ofwel per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

5.4 Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of artikelen, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kan Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV niet aansprakelijk worden gesteld.

5.5Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.

5.6 De betaling van de online bestellingen kunnen gebeuren via verschillende online betalingswijzen. 

§ 6 Betalingsvoorwaarden, Klarna Services

De klant kan zijn internet- of telefonische bestelling betalen:

a) rechtstreeks (enkel internetverkoop)

  • met de volgende betaalkaarten: Visa, Mastercard, American Express, iDEAL, Mister Cash, Maestro 
  • via internetbankieren: Belfius Direct Net, KBC/CBC Online, ING Homepay, Paypal, Klarna

b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer NL10ABNA0498833453

6.1 De koopprijs is onmiddellijk na het sluiten van het koopcontract verschuldigd. Betaling geschiedt naar keuze van de koper met behulp van de betalingsmethoden die in de online winkel nader worden vermeld.

6.2 Speciale betalingsvoorwaarden voor diensten van de aanbieder Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. De betaling geschiedt in elk geval aan Klarna:

6.2.1 Klarna - factuur
De betalingstermijn is 21 dagen vanaf de verzending van de goederen/ticket/of, in het geval van andere diensten, de levering van de dienst. De volledige factureringsvoorwaarden voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier.

6.2.2 Klarna - factuur
De betalingstermijn is 30 dagen vanaf de verzending van de goederen/ticket/of, in het geval van andere diensten, de levering van de dienst. De volledige factureringsvoorwaarden voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier.

6.2.3 Directe overboeking
Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.

6.2.4 Automatische incasso
De afschrijving vindt plaats nadat de goederen zijn verzonden. U wordt per e-mail geïnformeerd over de tijd. Meer informatie vindt u hier.

6.2.5 Privacyverklaring
Om je de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we je contact- en bestelgegevens tijdens het afrekenen (checkout) aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en deze betaalmethoden voor je op maat kan maken.
Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna.

§ 7 Leveringsvoorwaarden

7.1 Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de klant op het moment van zijn bestelling. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een leveringsbon.

7.2 De leveringen worden uitgevoerd door verschillende externe partners, afhankelijk van de afmetingen van de bestelde product(en) en van de diensten gekozen door de klant.

7.3 Elk zichtbaar gebrek aan het product moet worden vermeld op de kopij van de leveringsbon die je binnen de 2 dagen na de levering dient over te maken aanRainbow Onlineshopping 24 Nederland BV (mail@tectake.nl).  

7.4 Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering van producten met kleine of gemiddelde afmeting, wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het plaatselijk pick up point staat vermeld, zodat de klant, na vertoning van het identiteitsbewijs, het product kan afhalen binnen de 14 kalenderdagen bij het plaatselijke pick up point.

7.5Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van het product wanneer een levering wordt geleverd door onze service partner op een door de klant gekozen plaats anders dan op het adres zijn eigen woonplaats, zoals bijvoorbeeld bij de buren of privé-adressen in de nabije omgeving van de klant.
De klant is verantwoordelijk voor de gekozen plaats van levering volgens de voorwaarden van de service partner.

7.6 In geval van twijfel aangaande de leveringsvoorwaarden, contacteer ons op +31 35 2400 115.

§ 8 Leveringstermijn

8.1 Tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, bijvoorbeeld ingeval van pre-order, bestelling of niet op voorraad, levert Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV de producten niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst. Ingeval Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV zich niet aan deze termijn kan houden, wordt een aanvullende termijn, die gezien de omstandigheden passend is, met de klant afgesproken.

§ 9 Garantievoorwaarden voor consumenten

Wettelijke waarborg voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

  • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val,...)
  • de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen
  • defecten door brand, waterschade, bliksem, ongevallen en natuurrampen
  • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant
  • schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

c) De waarborg is enkel geldig als men een beroep doet op de naverkoopdienst van Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV. Als de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV aangewezen derde, vervalt de garantie.

d) De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

§ 10 Herroepingsrecht

Na aflevering mag u het product zonder opgaaf van reden bij ons retourneren. U ontvangt uw geld terug of u kunt aangeven liever een ander product te ontvangen. Gebruik maken van het herroepingsrecht is wettelijk aan een aantal regels verbonden. Zo dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Alle producten dienen in hun originele verpakking geretourneerd te worden. De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor eigen rekening. Zorgt u er s.v.p. voor dat u onderstaand formulier volledig invult en de retourzending voldoende frankeert.

U kunt de producten retourneren naar onderstaand adres:
Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV
TJ Twijnstralaan 16

1422ZC, Uithoorn (NL)

Om gebruik te maken van herroepingsrecht dient u dit binnen 14 dagen kenbaar te maken. Na het kenbaar maken dienen wij de producten binnen 14 dagen retour te ontvangen. Ook mag u het product zelf afgeven op bovenstaand adres. Wij streven ernaar om uw aankoopbedrag zo spoedig mogelijk maar doch binnen maximaal 14 dagen over te maken na ontvangst van de producten. Hiervoor gebruiken wij dezelfde betaalmethode als u heeft gekozen bij uw betaling. Heeft u gekozen voor "Achteraf betalen met Klarna" dan wordt uw factuur direct geannuleerd na ontvangst en controle van uw retour.

In het geval van een retourzending beoordelen wij het product altijd op compleetheid, defecten en gebruikssporen. In het geval van beschadigingen en/of incomplete producten zullen wij allereerst contact met u opnemen. In dit geval zijn wij gerechtigd een afschrijving te hanteren.

Is er een verkeerd product bezorgd, een product incompleet geleverd of met schade bij u aangekomen? Meldt dit dan eerst bij onze klantenservice. Zij zullen samen met u een passende oplossing zoeken om dit op een snelle en nette manier af te handelen.

§ 11 Bewijs

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail – back-up).

§ 12 Contact

Opmerkingen in verband met de bestelling op afstand.

Voor vragen in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de tectake België klantenservice via +31 35 2400 115 (Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur) of via mail@tectake.be

Voor vragen in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV klantenservice via +31 35 2400 115 (Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur) of via mail@tectake.nl.

§ 13 Eventuele klachten en geschillen

Voor eventuele klachten kan de klant terecht bij:
tectake België klantenservice
Tel.: +31 35 2400 115 Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur
E-mail: mail@tectake.be

Voor eventuele klachten kan de klant terecht bij:
Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV klantenservice
Tel.: +31 35 2400 115 (Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur)
E-mail: mail@tectake.nl

Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden? Richt u dan tot de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de Handel, www.ombudsmanvoordehandel.be.

De klant kan ook terecht op het ODR-platform van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand gelden vanaf 01/12/2021.